homeชั้น ม. 2 วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ท 22101
personperson_add
ชั้น ม. 2 วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ท 22101

ผู้สอน
person
นางปสุตา มณีรัตน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม. 2 วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ท 22101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13344

สถานศึกษา
โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง

คำอธิบายชั้นเรียน

1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

2. จับใจความสำคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน

3. เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่าง ๆ ที่อ่าน

4. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

5. วิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน

6. ระบุข้อสังเกต การชวนเชื่อ การโน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน

7. อ่านหนังสือ บทความหรือคำประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต

8. มีมารยาทในการอ่าน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)