ชั้น ม. 5

นราศักดิ์ กองทอง

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น ม 5