homeระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
personperson_add
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้สอน
person
นาย นรวีร์ เสาแบน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1335

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

กศน.ตำบลลาดหลุมแก้ว 


ยินดีต้อนรับ


นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๕๕

มีเรียนทั้งหมด ๕ วิชา ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ดังนี้

 

 

วิชาบังคับ

รหัสวิชา

หน่วยกิต

วิชาเลือก

รหัสวิชา

หน่วยกิต

ศิลปศึกษา

 

(ทช21003)

 

2

 

โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

ทร02006

3

สบู่สมุนไพร

พว02004

3

ทรัพยากรของประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สค22001

3

อาเซียนศึกษา

สค02015

2

 

 

 

 

 

 

รวม

11

 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)