มัธยมศึกษาปีที่4/1

อภิสิทธิ์ แสนโสภาวัน

โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา การเลี้ยงไก่ไข่ รหัสวิชา ง30204