ม. 2/1 โครงงานคอม

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้โปแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ทำโครงงาน