homeม. 2/1 โครงงานคอม
personperson_add
ม. 2/1 โครงงานคอม

ผู้สอน
นายชัยวัฒน์ เสนาป่า
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม. 2/1 โครงงานคอม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13351

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้โปแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ทำโครงงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)