เวกเตอร์ในสามมิติ ค 42202

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เป็นแหล่งศึกษาเพิ่มเติม จากการเรียนในชั้นเรียนปกติเรื่องเวกเตอร์ในสามมิติ