เทคโนโลยี ม.6 ง33102


ผู้สอน
นาย ธนภัทร วันทาพงษ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยี ม.6 ง33102

รหัสวิชา
1336

สถานศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

 

ศึกษา การใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ให้เหมาะสมกับงาน วิธีการติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต  วิธีการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ วิธีการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน  วิธีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ  ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่สร้างขึ้นเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา  ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books