เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยี ม.6 ง33102

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

ศึกษา การใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ให้เหมาะสมกับงาน วิธีการติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต  วิธีการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ วิธีการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน  วิธีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ  ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่สร้างขึ้นเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา  ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ