homeเทคโนโลยี ม.6 ง33102
personperson_add
เทคโนโลยี ม.6 ง33102

ผู้สอน
นาย ธนภัทร วันทาพงษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยี ม.6 ง33102

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1336

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ศึกษา การใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ให้เหมาะสมกับงาน วิธีการติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต  วิธีการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ วิธีการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน  วิธีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ  ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่สร้างขึ้นเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา  ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)