ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 (ค22202)

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 มีนักเรียนทั้งหมด 15 คน เป็นนักเรียนชาย 13 คน นักเรียนหญิง 2 คน