เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 (ค22202)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ทิพย์สุดา น้อยนาง

โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 มีนักเรียนทั้งหมด 15 คน เป็นนักเรียนชาย 13 คน นักเรียนหญิง 2 คน