ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 (ค22202)

ทิพย์สุดา น้อยนาง

โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 มีนักเรียนทั้งหมด 15 คน เป็นนักเรียนชาย 13 คน นักเรียนหญิง 2 คน