เกิ้งโมเดล ชั้นมัธยมศึกษาปีปที่1 (ท21101)

เดือนนภา เหง้าโคกงาม

โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล

คำอธิบายชั้นเรียน

เข้าใจและทราบระบบการเรียนรู้แบบเกิ้งโมเดล