มัธยมศึกษาปีที่ 5

อมรศิลป์ มาฆะเซ็นต์

โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3