มัธยมศึกษาปีที่ 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง อมรศิลป์ มาฆะเซ็นต์

โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3