มัธยมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3