คณิตศาสตร์ ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาชั้น ม.1 ดังนี้ จำนวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม