เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์ ม.2

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

รายวิชาวิทยาศาสตร์

ว ๒๒๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒     

คำอธิบายรายวิชา                                                                  เวลา ๖๐ ชั่วโมง

 

ศึกษาวิเคราะห์   การหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ  แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุหยุดนิ่ง  การสะท้อนและการหักเหของแสง  ผลของความสว่าง  การดูดกลืนแสงสี     การมองเห็นแสงสีของวัตถุ  กระบวนการเกิด  สมบัติ  และองค์ประกอบของดิน  หิน  แร่  และน้ำ  กระบวนการผุพัง  การกร่อน  การพัดพา  การทับถม  การตกผลึกและผลของกระบวนการ  โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้

การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีเจตคติวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

ว๔.๑ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ว๕.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒,  ม.๒/๓, ว๖.๑  ม.๒/๑, ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕,  ม.๒/๖, ม.๒/๗,  ม.๒/๘,  ม.๒/๙,  ม.๒/๑๐,   ว๘.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔,  ม.๒/๕,ม.๒/๖,  ม.๒/๗, ม.๒/๘,   ม.๒/๙,  ม.๒/๑๐

 

รวม ๑๙   ตัวชี้วัด