homeวิทยาศาสตร์ ม.2
personperson_add
วิทยาศาสตร์ ม.2

ผู้สอน
นาง พนมพร วันทาพงษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ม.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1338

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

รายวิชาวิทยาศาสตร์

ว ๒๒๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒     

คำอธิบายรายวิชา                                                                  เวลา ๖๐ ชั่วโมง

 

ศึกษาวิเคราะห์   การหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ  แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุหยุดนิ่ง  การสะท้อนและการหักเหของแสง  ผลของความสว่าง  การดูดกลืนแสงสี     การมองเห็นแสงสีของวัตถุ  กระบวนการเกิด  สมบัติ  และองค์ประกอบของดิน  หิน  แร่  และน้ำ  กระบวนการผุพัง  การกร่อน  การพัดพา  การทับถม  การตกผลึกและผลของกระบวนการ  โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้

การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีเจตคติวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

ว๔.๑ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ว๕.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒,  ม.๒/๓, ว๖.๑  ม.๒/๑, ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕,  ม.๒/๖, ม.๒/๗,  ม.๒/๘,  ม.๒/๙,  ม.๒/๑๐,   ว๘.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔,  ม.๒/๕,ม.๒/๖,  ม.๒/๗, ม.๒/๘,   ม.๒/๙,  ม.๒/๑๐

 

รวม ๑๙   ตัวชี้วัด

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)