ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 รหัส ว30201 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ณัชชลิดา ราชภักดิ์

โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

ฟิสิกส์