การงานอาชีพฯ ม.1

ณัฏฐเอก เภสัชชา

โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม (อบจ.มหาสารคาม)

Course Description

http://youtu.be/N8Y7MTaesyk