การบริหารนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ54918101

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นแบบฝึกหัดของอาจารย์ ดร.วิรัตน์  พงษ์สิริ  ประกอบการเรียนรู้การบริหารนวัตกรรมทางการศึกษา ของคณะนักศึกษาบริหารการศึกษา รุ่น 14