ห้องดนตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ดนตรีนั้นคือชีวิต จังหวะโดนจิต พาชีวิตก้าวไกล