ห้องดนตรี

สรรพวิท เชิดพานิชย์

โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ดนตรีนั้นคือชีวิต จังหวะโดนจิต พาชีวิตก้าวไกล