ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

ฟิสิกส์ 5