homeCSC1102 Computer Programming I หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
personperson_add
CSC1102 Computer Programming I หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

ผู้สอน
person
ภาณุ(Phanu) วราภรณ์(Waraporn)
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
CSC1102 Computer Programming I หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
134

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ตามคำอธิบายรายวิชาที่เผยแพร่ในชั้นเรียนและเว็บรายวิชา/สาขา

ภาคการศึกษาที่สอน 

  • ๑/๒๕๕๔
  • TBA

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)