ม.3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิเชียร ไชยคำภา

โรงเนรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ง.23202