homeม.3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
personperson_add
ม.3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผู้สอน
person
จ่าสิบเอก วิเชียร ไชยคำภา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13400

สถานศึกษา
โรงเนรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ง.23202


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)