ม.5 วิชาเคมีเพิ่มเติม3 ว30223

สุกัญญา ทิพรักษ์

โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี กรดเบส