homeประวัติศาสตร์ 4 ชั้น ม. 2 รหัสวิชา ส22104
personperson_add
ประวัติศาสตร์ 4 ชั้น ม. 2 รหัสวิชา ส22104

ผู้สอน
person
นายเพ็ง ชินศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ประวัติศาสตร์ 4 ชั้น ม. 2 รหัสวิชา ส22104

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13402

สถานศึกษา
โคกก่อพิทยาคม (อบจ.มหาสารคาม)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิเคราะห์พัฒนาการของชาติไทย วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)