ประวัติศาสตร์ 4 ชั้น ม. 2 รหัสวิชา ส22104

นายเพ็ง ชินศรี

โคกก่อพิทยาคม (อบจ.มหาสารคาม)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิเคราะห์พัฒนาการของชาติไทย วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา