homeประวัติศาสตร์ 4 ชั้น ม. 2 รหัสวิชา ส22104
person
ประวัติศาสตร์ 4 ชั้น ม. 2 รหัสวิชา ส22104

ผู้สอน
นายเพ็ง ชินศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ประวัติศาสตร์ 4 ชั้น ม. 2 รหัสวิชา ส22104

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13402

สถานศึกษา
โคกก่อพิทยาคม (อบจ.มหาสารคาม)

คำอธิบายวิชา

วิเคราะห์พัฒนาการของชาติไทย วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)