ม.1 วิชาการงานฯ (ง21102)

ไพรวรรณ์ ปรีชาสมบัติ

หนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม

Course Description

ศึกษาหลักการและขั้นตอนของการแก้ปัญหา และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทักษะกระบวนการทำงาน การดำรงชีวิตและครอบครัว