ม.1 วิชาการงานฯ (ง21102)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักการและขั้นตอนของการแก้ปัญหา และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทักษะกระบวนการทำงาน การดำรงชีวิตและครอบครัว