เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.1 วิชาการงานฯ (ง21102)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง ไพรวรรณ์ ปรีชาสมบัติ

หนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม

ศึกษาหลักการและขั้นตอนของการแก้ปัญหา และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทักษะกระบวนการทำงาน การดำรงชีวิตและครอบครัว