เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชา ดนตรีไทย 1 ศ 20221

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง ปราณี บุญจิ่ม

โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม

คำอธิบายรายวิชา (สาระเพิ่มเติม)

รายวิชาดนตรีไทย 1 รหัส ศ20 _ _ _ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 1.0 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง

ประเภทของเครื่องดนตรีไทย การผสมวงดนตรีไทย หลักการขับร้อง บรรเลงดนตรีไทย วิธีใช้

เครื่องดนตรีไทยอย่างถูกต้องการดูแลและเก็บรักษา หลักการฟังและวิเคราะห์เพลง องค์ประกอบความไพเราะของดนตรี การจัดการแสดงกิจกรรมสร้างสรรค์ดนตรีเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ยุคสมัยและวิวัฒนาการ มรดก

ทางดนตรี

โดยฝึกประสบการณ์ในชีวิตประจำวันให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง จนเกิดทักษะ สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ และนำประสบการณ์ความรู้ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนสิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่องานดนตรี สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีความเป็นไทย มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตัวเอง

รหัสตัวชี้วัด

ศ 2.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4, ม.1/5 , ม.1/6 , ม.1/7 , ม.1/8, ม.1/9

ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4, ม.2/5 , ม.2/6 , ม.2/7

ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4, ม.3/5 , ม.3/6 , ม.3/7

ศ 2.2 ม.1/1 , ม.1/2

ม.2/1 , ม.2/2

ม.3/1 , ม.3/2