homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดนตรีสากล 1 ศ 20224
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดนตรีสากล 1 ศ 20224

ผู้สอน
นาง ปราณี บุญจิ่ม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดนตรีสากล 1 ศ 20224

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13422

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา (สาระเพิ่มเติม)

รายวิชา ดนตรีสากล 1 รหัส ศ 20_ _ _ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 1.0 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากล วงดนตรี เครื่องดนตรี หลักการขับร้องเบื้องต้น ฝึกขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากล เพื่อให้สามารถขับร้องได้อย่างไพเราะ ถูกทำนอง จังหวะ

โดยฝึกประสบการณ์ในชีวิตประจำวันให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง จนเกิดทักษะ สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ และนำประสบการณ์ความรู้ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนสิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่องานดนตรี สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีความเป็นไทย มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตัวเอง

รหัสตัวชี้วัด

ศ 2.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4, ม.1/5 , ม.1/6 , ม.1/7 , ม.1/8, ม.1/9

ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4, ม.2/5 , ม.2/6 , ม.2/7

ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4, ม.3/5 , ม.3/6 , ม.3/7

ศ 2.2 ม.1/1 , ม.1/2

ม.2/1 , ม.2/2

ม.3/1 , ม.3/2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)