ม.3 วิชาการงานอาชีพฯ (ง231102)

Course Description

ศึกษาทักษะกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ