ม.3 วิชาการงานอาชีพฯ (ง231102)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาทักษะกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ