homeห้องเรียนเสริมทักษะรองพัฒนา
personperson_add
ห้องเรียนเสริมทักษะรองพัฒนา

ผู้สอน
person
นาง พัฒนา นาสมบัติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนเสริมทักษะรองพัฒนา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13428

สถานศึกษา
เสือโก้กวิทยาสรรค์

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนเสริมทักษะ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านอาชีพให้แก่ นักเรียน และผู้สนใจClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)