ห้องเรียนเสริมทักษะรองพัฒนา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนเสริมทักษะ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านอาชีพให้แก่ นักเรียน และผู้สนใจ