ห้องเรียนเสริมทักษะรองพัฒนา

พัฒนา นาสมบัติ

เสือโก้กวิทยาสรรค์

Course Description

เป็นห้องเรียนเสริมทักษะ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านอาชีพให้แก่ นักเรียน และผู้สนใจ