วิทยาศาสตร์ ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภานุวัฒน์ สมวงศ์

หนองบัวปิยนิมิตร อบจ.มหาสารคาม

วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 ครูภานุวัฒน์