วิทยาศาสตร์ ม.3

ภานุวัฒน์ สมวงศ์

หนองบัวปิยนิมิตร อบจ.มหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 ครูภานุวัฒน์