เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

417-215 Listening Comprehension_2/2014 - PSU Pattani

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กลยุทธ์ในการฟัง ฝึกฟังสนทนา บทสัมภาษณ์ บทบรรยายและข่าวจากสื่อต่างๆและสรุปใจความสำคัญ

Listening strategies; listening to conversation, interviews, descriptions and news from various types of media; summarizing main ideas