รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี2 รหัสวิชา ง 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2