2204-2107 การเขียนโปรแกรมด้วย GUI

คำอธิบายชั้นเรียน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถออกแบบโปรแกรมด้วย Flowchart ได้
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมด้วย GUI ได้