เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2204-2008โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วัตถุประสงค์
1. สามารถออกแบบฐานข้อมูลอย่างง่ายได้
2. สามารถใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลอย่างง่ายได้