home2204-2008โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
person
2204-2008โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

ผู้สอน
นาย ณัฐวรรธน์ ศิริเตชภัทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
2204-2008โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13441

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วัตถุประสงค์
1. สามารถออกแบบฐานข้อมูลอย่างง่ายได้
2. สามารถใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลอย่างง่ายได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)