2204-2008โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วัตถุประสงค์
1. สามารถออกแบบฐานข้อมูลอย่างง่ายได้
2. สามารถใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลอย่างง่ายได้