เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2201-2414 การสร้างเว็บเพจ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วัตถุประสงค์
1. ให้นักเรียนสามารถออกแบบเว็บเพจได้
2. ให้นักเรียนสามารถสร้างเว็บเพจจากโปรแกรมสำเร็จรูปได้