home2201-2414 การสร้างเว็บเพจ
personperson_add
2201-2414 การสร้างเว็บเพจ

ผู้สอน
นาย ณัฐวรรธน์ ศิริเตชภัทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
2201-2414 การสร้างเว็บเพจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13442

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วัตถุประสงค์
1. ให้นักเรียนสามารถออกแบบเว็บเพจได้
2. ให้นักเรียนสามารถสร้างเว็บเพจจากโปรแกรมสำเร็จรูปได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)