2201-2414 การสร้างเว็บเพจ

คำอธิบายชั้นเรียน

วัตถุประสงค์
1. ให้นักเรียนสามารถออกแบบเว็บเพจได้
2. ให้นักเรียนสามารถสร้างเว็บเพจจากโปรแกรมสำเร็จรูปได้