ม.1/1

นางชุรีพร สุขเจริญ

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทย