เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

GDT 605 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Sect.5) ... ภาคเรียนที่ 1/2557

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา แนวคิดทฤษฏีนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา วัสดุกราฟิกและสื่อในการจัดการเรียนรู้ การออกแบบ การสร้างและการนำไปใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้