homeGDT 605 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Sect.5) ... ภาคเรียนที่ 1/2557
personperson_add
GDT 605 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Sect.5) ... ภาคเรียนที่ 1/2557

ผู้สอน
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
GDT 605 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Sect.5) ... ภาคเรียนที่ 1/2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13449

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา แนวคิดทฤษฏีนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา วัสดุกราฟิกและสื่อในการจัดการเรียนรู้ การออกแบบ การสร้างและการนำไปใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)