homeโครงงานวิทยาศาสตร์..ม.6 กลุ่ม 1.. รหัสวิชา...ว 30273
person
โครงงานวิทยาศาสตร์..ม.6 กลุ่ม 1.. รหัสวิชา...ว 30273

ผู้สอน
วุฒิคุณ รัตนเพทาย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โครงงานวิทยาศาสตร์..ม.6 กลุ่ม 1.. รหัสวิชา...ว 30273

หมายเลขของวิชา (Class ID)
13453

สถานศึกษา
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อ.เมือง จ.ชัยนาท

คำอธิบายวิชา

ศึกษา เรียนรู้ การทำโครงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนต่าง ๆ ในอดีต ไม่เกิน 5 ปี ย้อนหลังจำนวน 1 โครงงาน ( โครงงานประเภทการทดลอง) และนำความรู้ที่ได้มาจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม หรือสมาชิกในกลุ่ม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)