โครงงานวิทยาศาสตร์..ม.6 กลุ่ม 1.. รหัสวิชา...ว 30273

วุฒิคุณ รัตนเพทาย

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อ.เมือง จ.ชัยนาท

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา เรียนรู้ การทำโครงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนต่าง ๆ ในอดีต ไม่เกิน 5 ปี ย้อนหลังจำนวน 1 โครงงาน ( โครงงานประเภทการทดลอง) และนำความรู้ที่ได้มาจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม หรือสมาชิกในกลุ่ม