เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.6พ การศึกษาค้นคว้า ว30296

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษา เรียนรู้ งานวิทยานิพนธ์ทางวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในอดีต ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี และนำความรู้ที่ได้รับ มาจัดทำข้อมูล เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมในห้องเรียน และจัดทำรูปเล่ม ส่งครู