เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ตารางทำงาน ม.2/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Excel

2. การเร่ิมใช้โปรแกรม Excel

3. การจัดการข้อมูล

4.การสร้างสูตรและใช้ฟังก์่ชั่น

5. การสร้างแผนภูมิหรือชาร์ด