homeตารางทำงาน ม.2/2
personperson_add
ตารางทำงาน ม.2/2

ผู้สอน
นายชัยวัฒน์ เสนาป่า
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ตารางทำงาน ม.2/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13461

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Excel

2. การเร่ิมใช้โปรแกรม Excel

3. การจัดการข้อมูล

4.การสร้างสูตรและใช้ฟังก์่ชั่น

5. การสร้างแผนภูมิหรือชาร์ด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)