homeตารางทำงาน ม.2/2
person
ตารางทำงาน ม.2/2

ผู้สอน
นายชัยวัฒน์ เสนาป่า
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ตารางทำงาน ม.2/2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13461

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Excel

2. การเร่ิมใช้โปรแกรม Excel

3. การจัดการข้อมูล

4.การสร้างสูตรและใช้ฟังก์่ชั่น

5. การสร้างแผนภูมิหรือชาร์ด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)