คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

คำอธิบายชั้นเรียน

รู้จักเครื่องมือของโปรแกรม Flash และใช้เครื่องมือในการสร้างวัตถุเคลื่อนไหวได้