คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รัตนา ธาดา

บ้านท่าเสด็จ

รู้จักเครื่องมือของโปรแกรม Flash และใช้เครื่องมือในการสร้างวัตถุเคลื่อนไหวได้