homeVirology (326-481)
person
Virology (326-481)

ผู้สอน
Pharanai Sukhumungoon
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Virology (326-481)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13470

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจุลชีววิทยา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)