homeVirology (326-481)
personperson_add
Virology (326-481)

ผู้สอน
Pharanai Sukhumungoon
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Virology (326-481)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13470

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจุลชีววิทยา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)