นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้อง 1