นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4