GT313 - การออกแบบสตอรี่บอร์ด (Storyboard Design)

คำอธิบายชั้นเรียน

การวาดแสดงเรื่องราวของเกมและแอนนิเมชั่นให้ออกมาเป็นภาพโครงร่าง ซึ่งจะนำไปใช้ในขั้นตอนของการผลิตแอนิเมชั่นและเกมคอมพิวเตอร์ จัดวางตำแหน่งของมุมภาพเพื่อกำหนดรูปแบบของฉาก จัดแนวการเคลื่อนไหวของตัวละครและอุปกรณ์ กำหนดลำดับขั้นตอนของการแสดงของตัวละคร