วิชาคอมพิวเตอร์เครือข่าย 2/2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์เครือข่าย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5