คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2557