เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มัธยมศึกษาปีที่ 3

ทิพาพร เจริญศิริ

โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์"

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2557