การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2