การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2