CSC1104 Data Communication and Computer Networks การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ตามคำอธิบายรายวิชาที่เผยแพร่ในชั้นเรียนและเว็บรายวิชา/สาขา

 

ภาคการศึกษาที่สอน 

  • ๑/๒๕๕๔
  • TBA