ซอฟต์แวร์ตารางคำนวณ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาซอฟต์แวร์ตารางคำนวณ 2 เปิดสอนสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2