เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษพื้นฐานประถม ป.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

๋jiraporn Anupan

โรงเรียนบ้านหนองหมี

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

ฟัง อ่านออกเสียง คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่ายๆ สะกดคำ คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำง่ายๆ สัญลักษณ์หรือ เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน มีทักษะการพูดสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับใจ ความเหมือนและความแตกต่างของภาษา วัฒนธรรม สังคมเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิต ความเป็นอยู่ง่าย ๆ ของเจ้าของภาษา ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย อย่างมีประสิทธิภาพ

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำขออนุญาตง่ายๆโดยใช้การ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เลือก ระบุภาพประโยคหรือข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน ตอบคำถามจากการฟัง และอ่านประโยค บทสนทนา และนิทานง่ายๆ พูด เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล แสดงความต้องการของตนเอง และขอแสดงความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ พูด เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆพูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆตามแบบที่ฟัง นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด และเขียน พูด วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวตามที่ฟังหรืออ่าน พูดแสดงความคิดเห็นง่าย ๆ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาละเทศตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ง่าย ๆ ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย อธิบายความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค และข้อความของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐาน ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ ในการสืบค้น และรวบรวมข้อมูลต่างๆโลกทัศน์ของตน มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีจิตสาธารณะ และดำรงตนอยู่อย่างพอเพียง