เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อนุบาล1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง ๕ ปี
บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูเด็ก และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ
และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ ภายใต้บริบท สังคม – วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทรและความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม